פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מיום 23.12.13

נשלח 26 בדצמ׳ 2013, 10:10 על ידי לילך גיל

נוכחים: אורי ברן, אורי בנג'יו, דני, אילן, יאיר, צביקה, דורון, אבישי, דניאלה, חדווה, מיכל, רני , מיקי ויגאל.


הועד דן בהצעת הצוות לשינוי והפחתת דמי החבר לשנת תשע"ה.

הועד החליט שאסיפת עמותה שנועדה לדון בנושא ב 30.12.13 תידחה ליום 6.01.14

לקראת האסיפה יופצו הצעות לשינויים בדמי החבר. חברי העמותה יתבקשו להגיש את הצעותיהם עד ל 1.1.14  

במיייל למזכירת העמותה.


דירוג דמי החבר

הועד דן בשאלת דירוג דמי החבר לעמותה לפי שכבות גיל. הועלו 3 הצעות שיובאו להצבעה באסיפה


1- להשאיר את המצב הקיים שבו דמי החבר הם אחידים לכל שכבות הגיל ועליהם נוספים תשלומי רשות לפי חוזר מנכ"ל.

2- לקבוע שדמי החבר בחטיבת הביניים והתיכון יהיו גבוהים יותר מדמי החבר לגן והיסודי.

3- לקבוע שדמי החבר בתיכון יהיו גבוהים יותר מדמי החבר של שאר שכבות הגיל.


בגובה דמי החבר

הועד דן בהצעת הצוות המכין, להוריד את דמי החבר  באופן שיביא להקטנת הכנסות העמותה ב 17%.  

הועד קיבל סקירה מיגאל על ההשפעה שעשויה להיות לקיצוץ על פעילות בית החינוך.  

הועד דן במשמעויות השונות של הקיצוץ בתקציב העמותה, הן על הקהילה והן על בית החינוך.

חברי הועד וחברי העמותה בכלל מתבקשים לגבש הצעות שיובאו להחלטת האסיפה.


Comments