ללא שם


החלטת אסיפה בנושא תקציב יוזמות תלמידים וועדות 26.1.15


1.      ניהול תקציב האסיפות והועדות יועבר לועדת אסיפה.

2.      ועדת אסיפה תבדוק את ההצעות עם המורים הרלוונטיים ותעלה את  הצעות לאסיפה לאחר בדיקה.

3.      ההצעות שתוחלטנה כאפשריות ליישום תועלינה לאסיפה הבית הספרית.

4.      תקציב הועדות יופרד מתקציב יוזמות התלמידים

5.      הועדות תגישנה את הבקשות חודשיים לאחר התכנסותן הראשונית.

6.      ליוזמות התלמידים ייפתחו שלושה מועדים שונים במהלך השנה בהם התלמידים יוכלו להציע יוזמות.

7.      את ההצעות יש להגיש בכתב ולפרט: הנושא, העלויות הנדרשות באופן מפורט (למה כל דבר נועד) באיזה אופן ההצעה תתרום  לבית החינוך ולקהילה. הצעות שלא תוגשנה באופן מפורט לא יידונו על ידי ועדת אסיפה.

 


 אסיפה - נושא האסיפה שתתקיים ביום ב' 16.2.15


מעבר לשני סמלי מוסד - א-ו, ז - י"ב

 

נתונים:

החל מתשע"ו, בית החינוך יתפצל לשני סמלי מוסד. פיצול זה נובע מכללי משרד החינוך אשר אוסרים על מינוי מנהל אחד על שני סמלי מוסד, מציאות שעד היום התאפשרה במרבית בתי הספר הדמוקרטים. לפיצול זה מספר משמעויות נדרשות:

  1. שני מנהלים\ות , שתי מזכירויות, פיקוח נפרד, אחריות נפרדת
  2. חשבונות בנק נפרדים וניהול כלכלי נפרד. ( אין סיבסוד של יסודי לחט"ב ותיכון )
  3. תנאי העסקה שונים - יסודי = אופק חדש, ז-ט=אופק חדש חט"ב, י-י"ב = עז לתמורה
  4. אין גדר מפרידה.

 

נקודות לדיון:

 

  1. מוסדות דמוקרטיים

           א. נפרדים

            ב. משותפים - ברירת המחדל היא שכלל הועדות משותפות. יש ועדות שיופרדו ( טיולים, גמב"ה ). אסיפות נפרדות ברובן ואסיפה משותפת אחת לחודש או בתדירות שתיקבע.

            ג. גם וגם.(ועדת חצר למשל  יכולה להיות משותפת )

 

2.                   ישיבות צוות -

            א. משותפות באופן שבועי

            ב. נפרדות לחלוטין

            ג. כפי שקורה היום.

            ד. רב הישיבות תהיינה מופרדות בין יסודי לתיכון. תיקבענה ישיבות משותפות מראש כולל השתלמויות הקיץ. ערבי צוות, מפגש אמצע שנה.

 

3.                   קשר בין מנהלים

          א. פגישה שבועית קבועה. כולל מפגש רכזים אחת לחודשיים.

            ב. פגישה בתדירות נמוכה יותר

            ג. אין קשר

 

4.                   אירועים משותפים:

          נפרד -  טקסי הזיכרון, חנוכה, מפגש ראש חודש, יציאת מצרים

משותף - פתיחת וסיום שנה, ט"ו בשבט,שבועות, פורים.

 

5.                   שימוש במרחב

         א. מופרד

            ב. מופרד חלקי

            ג. משותף

 

6.                   מנהל על?

            א. אין הגדרה

            ב. הוותיק מבין השניים.

            ג. מנהל היסודי\תיכון

            ד. בבחירה

 

7.                   נקודות חיבור נוספות אפשריות:

            חונכות ילדים, ליווי ועדות, פרטני, הוראה של ילדים לילדים

 
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
9 בנוב׳ 2013, 10:09
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
12 בדצמ׳ 2013, 11:54
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
17 בנוב׳ 2013, 1:55
Comments